XX (20) wspólne posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu, Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszamy na XX (20) wspólne posiedzenie:

Komisji Planowania, Budżetu, Finansów i Promocji Powiatu,

Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej,

które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2

     w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 1200

       Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII (18) posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2015 rok w porównaniu do roku 2014– referuje Dyrektor Zarządu Dróg w Gołdapi.
  5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi
    za rok 2015 – referuje Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
  6. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi – referuje Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Gołdapi.
  7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:

a) oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi – referuje Główny Specjalista ds. Edukacji,

b) przyjęcia programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i integracji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego „Pro EGO” 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko –referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,

c) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2016 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,

d) uchylenia uchwały nr IX/38/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o. – referuje Starosta Gołdapski,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016–2028
– referuje Skarbnik Powiatu,

g) zmian budżetu powiatu w rok 2016 – referuje Skarbnik Powiatu.

8. Sprawy bieżące.

9. Wolne wnioski.

10. Wnioski Komisji.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 


 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej
Jaromir Andrzej Krajewski
Przewodnicząca Komisji
Planowania, Budżetu,
Finansów i Promocji Powiatu
Halina Kunio