XXIV (24) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

                    Zapraszam na XXIV (24) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się

 w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Gołdapi, ul. Krótka 1,  sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII (22) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym
  oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2015 rok w porównaniu do roku 2014.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2015.
 9. Przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie:
 1. oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
 2. przyjęcia programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno -gospodarczej i integracji obszaru funkcjonalnego Subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego „Pro EGO” 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 3. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2016 roku,
 4. uchylenia uchwały nr IX/38/2015 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania GoldMedica Sp. z o.o.,
 5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2016–2028,
 6. zmian budżetu powiatu w rok 2016,
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski.

11. Rozpatrzenie wniosku grupy Radnych o odwołanie Starosty Gołdapskiego:

 1. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie Starosty Gołdapskiego;
 2. wystąpienie Starosty w sprawie wniosku o odwołanie;
 3. powołanie komisji skrutacyjnej;
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie odwołania Starosty Gołdapskiego;
 5. ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej;
 6. podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wniosku grupy Radnych.

12.Interpelacje Radnych.

13. Zapytania Radnych.

14. Wnioski i oświadczenia Radnych.

15. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

16. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.

17. Sprawy różne.

18. Wolne wnioski.

19. Głos wolny.

20. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu  


    Leszek Retel