CLXII (162) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad CLXII (162) posiedzenia

Zarządu Powiatu w Gołdapi

w dniu 16 września 2023 roku o godz. 08.30
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z CLVIII (158), CLIX (159), CLX (160), CLXI (161) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu
  do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 109/1 o pow. 0,0155 ha i 113/1 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Sapałówka gmina
  Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu
  do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 110/1 o pow. 0,0079 ha i 115/1 o pow. 0,0339 ha, położonej w obrębie Sapałówka gmina
  Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ustanowienia, na czas nieoznaczony trwałego zarządu
  do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 138/5 o pow. 0,0060 ha, położonej w obrębie Sapałówka gmina Banie Mazurskie, stanowiącej własność Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Geodezji i Nieruchomości.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2024 roku – referuje Główny specjalista ds. organizacji pozarządowych.
 7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2023 roku – referuje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat gołdapski w roku szkolnym 2022/2023 – referuje Główny specjalista ds. edukacji,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
   a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – referuje Sekretarz Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2023 – referuje Skarbnik Powiatu.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                     Starosta Gołdapski

 

                                                                                    Marzanna Marianna

                                                                                                                Wardziejewska