PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

ZARZĄD POWIATU W GOŁDAPI

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,7920 ha, składająca się z działek nr: 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, 671/10 o powierzchni 0,0541 ha i 671/12 o powierzchni 0,4829 ha, na której posadowione są następujące budynki: budynek po byłej chlewni o powierzchni użytkowej 125,65 m2, budynek po byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 199,00 m2, budynek po magazynie TR o powierzchni użytkowej 130,96 moraz piwnica (do celów magazynowych) o powierzchni użytkowej 75,62 m2, położona przy ul. Lipowej miasto Gołdap.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Nr OL1C/00045275/6.

Cena wywoławcza nieruchomości – 303.213,00 zł

Wadium    –    30.322,00 zł

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 18 września 2017 r. w godzinach 1200 – 1315.

FORMA NABYCIA

Wyżej wymieniona nieruchomość będzie sprzedana na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo w wyznaczonym terminie przez dniem zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie.

Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu.

Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszystkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania administracyjnego
i egzekucyjnego.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie posiada decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jednorazowych w kwocie 5.894,80 zł.

Przetarg odbędzie się 26 września 2017 roku o godzinie 1200 w pokoju numer 19 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30.322,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote), w tytule należy podać numery ewidencyjne działek oraz położenie.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w kasie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, do dnia 20 września 2017r.

Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Gołdapi (liczy się data wpływu na konto) BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Gołdapi nr rachunku: 51 2030 0045 1110 0000 0228 1500, najpóźniej do dnia 20 września 2017 roku włącznie.

Dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Osoba, która wygra przetarg, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

Informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 87 615-44-25.

Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

 

 

STAROSTA GOLDAPSKI

(-) Andrzej Ciołek

Gołdap, dnia 31 lipca 2017 r.

Comments are closed.