Nowelizacja Prawa budowlanego

Od dnia 28 czerwca obowiązują nowe przepisy Prawa budowlanego. Nowelizacja tej ustawy – uchwalona przez Sejm 20 lutego i podpisana przez Prezydenta 16 marca br. upraszcza procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich i nieskomplikowanych inwestycji – w tym upraszcza dokumentację projektową, a także skraca czas uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Zmiany wprowadzone w zakresie kompetencji organu architektoniczno-budowlanego starosty – przed realizacją budowy

ZWOLNIENIA Z POZWOLENIA NA BUDOWĘ INWESTYCJI NAJBARDZIEJ POPULARNYCH PROWADZONYCH PRZEZ INDYWIDUALNYCH INWESTORÓW

 • Budowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych o obszarze oddziaływania nie wykraczającej poza granice działki objętej inwestycją (kiedy dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów) – zgłoszenie z projektem.
 • Przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych – pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków – zgłoszenie z projektem.
 • Budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan (obiekty nie będące budynkami, nie mające trwałych przegród pionowych) oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35m2 na działce budowlanej i towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. Łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.
 • Budowa wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej (niewielkie domki letniskowe, przeznaczone do okresowego wypoczynku) o powierzchni do 35 m2. Liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki.
 • Budowa wiaty (budowla w postaci dachu wspartego na słupach) o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba tych wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki.
 • Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2, usytuowane na działce już zabudowanej domem lub wykonywane łącznie z budynkiem mieszkalnym.
 • Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5m3.
 • Zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe, przy czym nadal istnieje przewidziany w przepisach ustawy o drogach publicznych obowiązek uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
 • Docieplenie budynków o wysokości do 25m.
 • Nowelizacja umożliwia budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nie wyższe niż 1kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych, bez konieczności pozwolenia na budowę, ale z koniecznością zgłoszenia z dołączeniem projektu budowlanego. Zniesiony został obowiązek uzyskania zezwolenia na budowę w przypadku wszystkich instalacji, z wyjątkiem gazowych.
 • Wprowadzono też możliwość przeniesienia zgody budowlanej na nowego inwestora bez względu na to, czy przyjmie ona postać pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia w wariancie z projektem urbanistyczno-architektonicznym. Będzie to możliwe także bez tego projektu. Inwestor będzie mógł również wystąpić z wnioskiem o uchylenie pozwolenia na budowę.

 

W wypadku obiektów i robót, które wystarczy zgłosić – inwestor ma prawo wyboru, czy chce ubiegać się o pozwolenie na budowę, czy dokonać zgłoszenia.

Nowelizacja ustawy wprowadziła dwie procedury dla obiektów i robót budowlanych  związanych z zabudową jednorodzinną:

–  na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Czas oczekiwania na tak zwaną milczącą zgodę: 30 dni o ile starosta nie wniesie sprzeciwu, w zależności od rodzaju obiektu zróżnicowane są jednak wymogi w zakresie dokumentacji, jaką należy złożyć wraz ze zgłoszeniem;

–  w trybie wystąpienia o pozwolenie na budowę , które kończy się decyzją.

Jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, wówczas rozpoczęcie roboty może nastąpić bez oczekiwania na uprawomocnienie otrzymanej decyzji .

 

Niestety, w trybie zgłoszenia z projektem nie są zawiadamiani właściciele sąsiednich działek o tym, że za ich ogrodzeniem zgłoszono budowę domu.

Jednakże organ zamieszcza taką informację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Taka regulacja ma zapewnić możliwość czynnego udziału w postępowaniu i wniesienia ewentualnych zastrze- żeń pominiętym stronom (właścicielom nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania zgłoszonego obiektu).

 

W przypadku spraw (budów, przebudów, remontów, zgłoszonych i trwających postępowań o wydanie decyzji pozwolenia czy zgłoszenia itp.) rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowych przepisów Prawa budowlanego (czyli do 28 czerwca), obowiązują przepisy dotychczasowe.

 Pozwolenia na budowę zawsze wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW:

 • W trybie zgłoszenia z projektem należy dołączyć:

-cztery egzemplarze projektu budowlanego,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane,

– gdy nie ma planu miejscowego – decyzję o warunkach zabudowy.

 • Zniesiono obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).
 • W razie braków w zgłoszeniu właściwy organ wydaje postanowienie, w którym nakłada obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli nie zostaną uzupełnione – organ wnosi sprzeciw w formie decyzji.

INWESTYCJE ZWIAZNE Z ZABUDOWĄ JEDNORODZINNĄ –  BEZ ŻADNYCH FORMALNOSCI:

 Budowa altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35m2 i wys. do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich w rodzinnych ogrodach działkowych;

 • Budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 • Budowa obiektów małej architektury na prywatnych działkach;
 • Budowa ogrodzeń o wysokości do 2,20m;
 • Wykonanie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
 • Remontu domu jednorodzinnego wolnostojącego i innych obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę;
 • Docieplenie budynków o wysokości do 12m;
 • Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 • Wykonanie obudowy ujęć wód podziemnych (studni);
 • Instalowanie urządzeń o wysokości do 3m, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
 • Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych

Takie roboty można wykonywać legalnie bez zgłoszenia.

Organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • Skrócono czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.
 • Zlikwidowano obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do tej pory inwestor – na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót – musiał powiadomić nadzór budowlany.
 • Nowelizacja rozszerza katalog obiektów budowlanych, oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do 5 stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Wprowadzono też możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej, lecz bez zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej,

Opracowała:

Małgorzata Lenarczyk

Naczelnik BiOŚ

Comments are closed.