Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
– wymagania niezbędne:
1. wykształcenie w kierunku geodezja i kartografia lub informatyka,
2. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
–  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
– Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
– Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
– Statut Powiatu Gołdapskiego.
3. obywatelstwo polskie,
4.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
5. pełna zdolność do czynności prawnych,
6. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,
8. nieposzlakowana  opinia.

– wymagania dodatkowe :
1. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,
2. opanowanie i wysoka kultura osobista,
3. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,
4. znajomość administracji bazy danych Firebird,
5. znajomość programów komputerowych Ew-opis i Ew-mapa,
6.  samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):
– udostępnianie materiałów geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) droga elektroniczną za pomocą usług sieciowych, wydawanie licencji i naliczanie opłat,
– obsługa i zabezpieczenie baz systemu PZGiK, w których gromadzi się materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,
– monitorowanie procesów przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu w postaci elektronicznej,
– dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych,
– prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
– konwersje zgromadzonych danych elektronicznych do baz danych systemu PZGiK,
– ochrona baz danych oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz, które stanowią kopie awaryjne,
– cykliczne przekazywanie aktualnych kopii posiadanych baz jednostkom uprawnionym (np.: GUGiK, WINGiK, GUS, ARiMR, ANR….).

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił  poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. kopie świadectw pracy,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 23 maja 2016r. do godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r., poz 1202 z późn. zm.)”.
Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.
Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

Starosta Gołdapski
/-/ Andrzej Ciołek

Comments are closed.