Kwalifikacja wojskowa w powiecie gołdapskim

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. z 2018 r., poz.1982) na terenie powiatu gołdapskiego kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana od 11 lutego 2019 r.  do 22 lutego 2019 r. 
w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, przy ul. Jaćwieskiej 14.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2000 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 4. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 5. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada
  1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 6. kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017  roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz.944);
 7. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gołdapi:

Miasto i Gmina Gołdap –11 do 19 lutego 2019 r.

Gmina Dubeninki-  20 lutego 2019 r.

Gmina Banie Mazurskie – 21 lutego 2019 r.

Kobiety- 22 lutego 2019 r.

Ważne!!!

Osoby stawiające się  do kwalifikacji wojskowej powinny posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonych na wezwaniu nie było możliwe;
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), Starostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gołdapi, reprezentowane przez Starostę Gołdapskiego, adres ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, tel. (87) 615 44 44.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pośrednictwem e-maila: iod@powiatgoldap.pl lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej
 na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit a) i zgodnie z treścią RODO w związku z art. 49 ust. 2c ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dane będą przekazywane przez Administratora do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku, z siedzibą w Giżycku 11-500, przy ul. Moniuszki 7, na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj .Dz. U. z 2018r. poz. 1459, z późn. zm.), mogą być udostępniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np.: na wniosek sądu, prokuratury).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się

na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych  osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00 -193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

Comments are closed.