Kolejne środki z RPO trafiły do Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi

W okresie wakacyjnym Powiat Gołdapski reprezentowany przez Andrzeja Ciołka, Grażynę Barbarę Sendę i Bożenę Radzewicz zawarł dwie umowy o dofinansowanie projektów unijnych. Pierwszy z nich „M jak matma” został złożony w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 – Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ogółem 258 857,68 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego 12 942,89 zł. Beneficjentem projektu jest Powiat Gołdapski, jednostką realizującą będzie Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Umowa została podpisana 30 lipca br. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Wsparcie przewidziane w projekcie zaplanowano na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez szkołę. Działania przewidziane do realizacji w ramach programu obejmować będą wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania matematyki, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli matematyki oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów z zakresu matematyki.  

Kolejny wniosek o dofinasowanie „Kwalifikacje drogą do sukcesu” został złożony w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/18 – Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1.Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ogółem 1 912 907,69 zł, wkład własny Powiatu Gołdapskiego to 191 290,77 zł. Umowa została podpisana 3 sierpnia br. Projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w  Gołdapi w Zespole Szkół Zawodowych, w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wsparcie przewidziane w projekcie zaplanowano na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez szkołę. Działania przewidziane do realizacji w ramach programu obejmować będą kursy zawodowe oraz staże i praktyki uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, modernizacja oferty edukacyjnej szkoły poprzez dostosowanie programu nauczania na wybranych kierunkach oraz doposażenie tychże kierunków w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.

Comments are closed.