e-Usługi dla mieszkańców powiatu gołdapskiego

Dobiega końca realizacja projektu pn.: „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Finałem starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektu było podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji 26 września 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Budżet Projektu został oszacowany na kwotę 469 351,88 zł, z czego:

  1. dotacja 85% wartości tj. 398 478,61 zł. pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  2. wkład własny Powiatu wynosił 15 % wartości tj. 70 319,77 zł.

W ramach Projektu zakupiono niezbędne wyposażenie oraz wdrożono rozwiązania informatyczne zapewniające kompleksową obsługę procesów administracyjnych i zarządczych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi. W toku realizacji zakupiono: serwer stelażowy, centralę telefoniczną, tablety, 3 stacje robocze PC z oprogramowaniem, skaner do dokumentów.
W ostatnich miesiącach wdrożono elektroniczny obieg dokumentów, wykonano infrastrukturę sieci teleinformatycznej, wdrożono e-usługi dla pracowników jednostki oraz e-usług dla obywateli (front-office), zintegrowano systemy informatyczne starostwa z platformą ePUAP, zmodernizowano stronę urzędu oraz udostępniono portal konsultacji społecznych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych powstały oszczędności. Ostateczna wartość projektu uległa zmniejszeniu do kwoty 474 568,99 zł.

Jesteśmy przekonani, że wartością dodaną projektu, rzutującą na dalszą pracę urzędu, jest efektywniejsza obsługa mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

Comments are closed.