Dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w roku 2018

Informujemy, że w ramach dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” ujętej w projekcie ustawy budżetowej w 2018 roku przewidziano- wzorem lat poprzednich- środki na dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarcie umowy o realizację zadania publicznego musi być poprzedzone złożeniem oferty realizacji zadania publicznego.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna kwota dofinansowania obozów MDP w każdym z województw zależeć będzie od ogólnej liczby ofert realizacji zadania publicznego oraz ich całkowitych kosztów. Kwota ta zostanie podana po zbilansowaniu potrzeb i możliwości finansowych w tym zakresie.

Warto uwzględnić, że przy udzielaniu dofinansowania obowiązywać będą poniższe zasady:

  1. Obozy należy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
  2. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła maksymalnie 700 zł na uczestnika.
  3. Obóz MDP powinien trwać od 10 do 14 dni
  4. Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane w szczególności na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz uczestników, koszty realizacji programu sportowo-edukacyjnego, koszty ubezpieczenia, zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji obozu, wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na inne działania niż te wynikające z zawartej umowy, a w szczególności na: remont pomieszczeń, zakup wyposażenia i sprzętu o wartości jednostkowej powyżej 10 tys. zł.

Comments are closed.