Zmiany w rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Starosta Gołdapski informuje, że w dniu 1 sierpnia 2020 r wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązkowi rejestracji podlegają:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa,

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Rejestr o nazwie REJA24 jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i jest obsługiwany
z poziomu przeglądarki internetowej. Wnioski można składać w postaci elektronicznej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl.

Przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek pływających o długości do 24 m:

1) statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji:

– jachtów rekreacyjnych,

– jachtów komercyjnych

2) statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:

– jachtów rekreacyjnych,

– jachtów komercyjnych,

– jednostek pływających używanych do połowu ryb.

Przepisów ustawy nie stosuje się do następujących jednostek pływających:

1) statków zarejestrowanych w polskim rejestrze okrętowym,

2) statków przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów (statków pasażerskich),

3) statków używanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w rozumieniu ustawy
o rybołówstwie morskim,

4) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy na wodach śródlądowych z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (promów),

5) statków o napędzie mechanicznym albo statków bez napędu mechanicznego przeznaczonych do przewozu na wodach śródlądowych nie więcej niż 12 pasażerów z jednego brzegu drogi wodnej na drugi brzeg (łodzi przewozowych).

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

1) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

2) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

3) wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.

Comments are closed.