Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektów rozwojowych

Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana ogłasza z dniem 5 maja 2023 r. konkurs na stanowisko koordynatora projektów rozwojowych

Ogłoszenie:

I.       Podstawowy zakres zadań:

1.      Realizacja uchwał i postanowień wszystkich władz stowarzyszenia.

2.      Organizacja i obsługa prac Stowarzyszenia.

3.      Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Stowarzyszenia.

4.      Poszukiwanie i przekazywanie informacji o wszelkich programach umożliwiających pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań celów statutowych Stowarzyszenia.

5.      Analiza programów umożliwiających pozyskiwanie dofinansowania pod kątem potrzeb Stowarzyszenia oraz poszczególnych jego członków.

6.      W zakresie zarządzania projektami strategicznymi stowarzyszenia EGO:

a)     wypracowanie ostatecznej wersji fiszek projektów strategicznych na podstawie przeprowadzonych analiz, ekspertyz, oraz koncepcji architektoniczno – koncepcyjnych,

b)     koordynacja przygotowania dokumentacji projektowej przez Gminy – realizatorów działań w projekcie, ich terminowości i prawidłowości zgodności z zapisami fiszek projektów strategicznych oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Stowarzyszeniem EGO a IŻ FEWiM 2021-2027

c)      koordynacja oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów i wszystkich porozumień oraz umów o dofinansowanie zawartych z IZ,

d)     przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności oraz złożenie ich w odpowiedzi na wezwanie IZ,

e)     przygotowywanie niezbędnych dokumentów do podpisania porozumień i umów projektowych z IZ,

f)       kontrola oraz koordynacja prac prowadzonych w Gminach realizujących zadania i działania inwestycyjne w ramach projektów strategicznych,

g)     przygotowywanie i dokonywanie zamówień na działania Stowarzyszenia w ramach projektu zgodnie z wytycznymi UE i programowymi,

h)     współpraca z Gminami realizującymi działania inwestycyjne w zakresie przygotowania SIWZ zgodnie z założeniami projektowymi,

i)       realizacja projektów strategicznych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu, koordynacja w tym zakresie także działań Gmin realizujących działania inwestycyjne w projekcie,

j)       zapewnienie terminowej realizacji płatności na rzecz Partnerów – Gmin w projekcie, oraz zapewnienie ciągłości finansowania projektów,

k)      monitorowanie wskaźników produktu oraz rezultatu w projektach strategicznych

l)       organizacja i prowadzenie biura projektów, w tym przechowywanie i archiwizowanie zgormadzonej dokumentacji projektowej zgodnie z umową o dofinansowanie,

m)    sprawowanie kontroli nad specjalistą finansowym, współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o płatność i sprawozdawczości, a także rozliczeń dotacji przekazywanych przez Gminy do Stowarzyszenia,

n)     kontrola prawidłowości realizacji projektów strategicznych u Partnerów projektowych – Gminy realizujące działania,

o)     obsługa i koordynacja kontroli zewnętrznych, przygotowywanie odpowiednich dokumentów, wyjaśnień,

p)     zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia EGO, IŻ FEWiM a Gminami realizującymi działania projektowe.

7.      Współpraca i rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi w zakresie tożsamym z celami stowarzyszenia.

Informacje szczegółowe:
Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
Maciej Juchniewicz, Dyrektor Biura Zarządu,
tel. 87 732 61 86, e-mail: m.juchniewicz@um.elk.pl

Comments are closed.