Szerokie horyzonty

„Szerokie horyzonty” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 1. Beneficjentem projektu pn. „Szerokie horyzonty” jest Powiat Gołdapski. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 do 29.09.2023 r. na podstawie umowy 02.04.01-28-0017/ 20-00 z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, , Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
 3. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej (zatrudnialności) 134 (61K,73M) uczniów ZSZ w Gołdapi w okresie 06.2022 -09.2023 poprzez współpracę szkoły z przedsiębiorstwami / pracodawcami w zakresie realizacji staży dla w/w grupy uczniów oraz kursów zawodowych powiązanych z profilem kształcenia zgodnie z sugestią pracodawców / przedsiębiorców oraz realizację wsparcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych dla w/w grupy poprzez realizację programu zajęć dodatkowych z przedmiotów: matematyka oraz język angielski oraz wyposażeniem szkoły w sprzęt komputerowy ICT: (tablice interaktywne wraz z laptopem – 2 komplety) do realizacji zajęć dodatkowych z języka angielskiego ( x 2 pracownie) oraz zakup komputerów do pracowni informatycznej (x 10 sztuk).
 4. Zadania do realizacji w projekcie:

4.1  Realizacja wsparcia szkoleniowego dla uczniów :

 1. Technik informatyk (20 uczniów): kurs projektowania graficznego BLENDER, kurs prawa jazdy kat. B
 2. Technik logistyk (56 uczniów): kurs spedytora, kurs obsługi wózków jezdniowych (wraz z egzaminem UDT), kurs prawa jazdy kat. B.
 3. Technik żywienia i usług gastronomicznych (15 uczniów) –kurs baristy; kurs cukierniczy, kurs prawa jazdy kat. B.
 4. Technik organizacji turystyki (20 uczniów): kurs rezydenta turystycznego, kurs animatora czasu wolnego, kurs prawa jazdy kat. B.
 5. Sprzedawca (5 uczniów) – kurs obsługi klienta i technik sprzedaży, kurs prawa jazdy kat. B.
 6. Mechanik pojazdów samochodowych (18 uczniów) – obsługi wózków jezdniowych (wraz z egzaminem UDT), kurs prawa jazdy kat. B.

4.2  Realizacja staży dla w/w uczniów.

4.3 Realizacja programu zajęć dodatkowych:

 1. Zajęcia dodatkowe z matematyki (16 grup minimum 5-osobowych x 30 godzin/grupa/rocznie).
 2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (10 grup minimum 5-osobowych x 30 godzin/grupa/rocznie).
 3. Jeden uczeń może uczestniczyć w obu zajęciach.
 4. Zakup sprzętu komputerowego: 2 tablice interaktywne, 2 projektory i komputery przenośne. Zakupy dotyczą wyposażenia dwóch pracowni językowych. Do realizacji kursu graficznego Blender zakup komputerów w ilości 10 szt.