Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030

 

Obwieszczenie

 

Starosta Gołdapski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), podaje się informację o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”.

 Z projektem dokumentu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, w godzinach urzędowania.

 Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: kacprzyk.bios@powiatgoldap.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 16 września 2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gołdapski.

Comments are closed.