Nadleśnictwo Gołdap poszukuje gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Gołdap jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Zakup lasu lub gruntu do zalesienia przez Nadleśnictwo Gołdap jest możliwy w przypadku gruntu:
1. Bezpośrednio przyległego do gruntów Lasów Państwowych
można to sprawdzić na stronach:
Bank Danych o Lasach adres: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
Geoportal adres: https://mapy.geoportal.gov.pl
2. Regulującego przebieg granicy polno-leśnej,
3. O powierzchni powyżej 1 ha i o nieskomplikowanym przebiegu granicy.

Szczegółowe warunki jakie musi spełniać nieruchomość:
− grunt sklasyfikowany w powszechnej ewidencji gruntów – w starostwie – jako las (symbol użytku – Ls), jeżeli występują grunty nieleśne, to muszą być przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zalesienie – decyzję taką wydaje gmina,
− uregulowany stan prawny, założona księga wieczysta, brak obciążeń prawami na rzecz osób trzecich np. hipoteką, służebnością,
− granice działki ustabilizowane trwałymi znakami granicznymi nie budzącymi wątpliwości, bez sporów granicznych,
− nie zawiera wewnątrz enklaw innej własności, nie pozostaje we współwłasności,
− jeżeli nie przylega do gruntów LP – uregulowany dostęp z drogi publicznej.

Jesteś zainteresowany sprzedażą? Podpowiadamy co musisz zrobić.
Przede wszystkim ustalić, w granicach administracyjnych jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Skierować ofertę do nadleśnictwa wskazując gminę, nazwę obrębu ewidencyjnego i numer ewidencyjny lub identyfikator działki. W przypadku zainteresowania – skontaktujemy się i przedstawimy kolejne kroki.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 87 615 00 48
e-mail: goldap@bialystok.lasy.gov.pl

 

Comments are closed.