List od sąsiadów – z rosyjskiego biura „Euroregionu Szeszupy”

Kończący się program współpracy przygranicznej „Litwa – Polska – Rosja” 2007 – 2013 utworzył znakomity fundament dla dalszego rozwoju relacji sąsiedzkich i współpracy pomiędzy regionami Polski i obwodu kaliningradzkiego.

W obecnym okresie programowym 2014 – 2020 kraje Unii Europejskiej i Rosja utworzyły oddzielne programy współpracy: „Litwa – Rosja” i „Polska – Rosja”. Planowana jest też aktywizacja działalności euroregionów.

Na pograniczu Polski i obwodu kaliningradzkiego funkcjonują 4 euroregiony: „Bałtyk”, „Niemen”, „Łyna – Ława” oraz „Euroregion Szeszupy”, zrzeszające samorządy z 7 krajów (Rosja, Białoruś, Dania, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja) na zasadach określonych w europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnym.

W nowym programie współpracy „Polska-Rosja”, oprócz tradycyjnych priorytetów, znalazły się też: ekologia, współpraca młodzieży, wsparcie drobnego biznesu, sfera socjalna, poprawa jakości życia mieszkańców terenów przygranicznych, rozbudowa przejść granicznych, poprawa bezpieczeństwa granicy, poprawa mobilności i zarządzanie migracjami.

W kwietniu 2016 roku rosyjska delegacja odwiedziła Warszawę, gdzie był przedstawiony projekt konkretnych zapisów programu Polska – Rosja. Osiągnięto także wstępne porozumienie o konieczności wznowienia działania roboczych grup Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, wspólnych działań przy wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw, a także przeprowadzenia posiedzenia Polsko – Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej oraz spotkania ekspertów programu „Polska – Rosja” 2014 – 2020.

Dodać należy, iż nasi „bałtyccy sąsiedzi” – Estonia, Łotwa i Finlandia – zakończyli już etap uzgodnień i zatwierdzili w Komisji Europejskiej założenia programów współpracy transgranicznej „Karelia”, „Kolarctic”, „Południowo-wschodnia Finlandia – Rosja”, „Łotwa – Rosja” i „Estonia – Rosja”.

Podkreślić warto, że programy współpracy transgranicznej pozostające ogniwem łączącym przygraniczne społeczności, pozostały na uboczu wielkiej polityki i nie dotknęły ich wzajemne sankcje wprowadzane tak przez Rosję, jak i kraje Unii Europejskiej. Możemy więc z optymizmem oczekiwać ich w miarę szybkiego uruchomienia.

W związku z powyższym „Euroregion Szeszupy” zaprasza do współpracy partnerów z Polski, proponujemy wspólną realizację projektów w ramach programu współpracy transgranicznej „Polska – Rosja”.

Nasze dane kontaktowe: ul. Sowietska 26, biuro 6, Krasnoznamensk, obwód kaliningradzki, tel. +79210061314, dyrektor wykonawczy Sergey Sergeevitch Kalmykov.

 

Comments are closed.