Kolejne miliony trafią do powiatu gołdapskiego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi już wkrótce przystąpi do realizacji projektu pod nazwą „Własna firma w EGO”  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 792 918,00 zł. Środki na realizację pochodzić będą w blisko 98% ze środków europejskich oraz budżetu państwa, co stanowi aż 6 643 473,78 zł. Wymagany wkład własny w 2.20% tj. 149 444,22 zł wniesie Powiat Gołdapski.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego (EGO). Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2018 r. do 31.08.2021 r. Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w podregionie. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność firm, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa. Uczestnikami projektu będą 174 osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Comments are closed.