500 zł na dziecko otrzymają także rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie  1 kwietnia  2016r. ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. poz. 195), dyrektor PCPR w Gołdapi informuje, iż na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500 zł. Dodatek ten będzie przysługiwać na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Gołdapskiego składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy ul. Jaćwieskiej 14 a. Nie obowiązuje wzór wniosku określony przez ministra, który dotyczy tylko rodzin biologicznych.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy, w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (tj. do 1 lipca 2016r. ) prawo do dodatku ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. Oznacza to, że jeżeli rodzina złoży wniosek  np. 15 czerwca dostanie wyrównanie od 1 kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku np. 7 lipca dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Rodziny zastępcze zobowiązane są przeznaczać otrzymane środki na potrzeby związane z opieką i wychowaniem dzieci, nad którymi sprawują pieczę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi opracowało wzór wniosku, który należy złożyć w siedzibie PCPR osobiście lub listownie.

Wniosek do pobrania na stronie PCPR w Gołdapi:

http://pcprgoldap.com.pl/index.php?c=article&id=13

 

Comments are closed.