Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji EgiB Gmina Gołdap

Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap w pokoju nr 19 (II piętro) w terminie od 5 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. w dni robocze, w godzinach 9:30- 15:00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Gminy Gołdap: Bałupiany, Bitkowo, Galwiecie, Górne, Jeziorki, Konikowo, Kowalki, Kozaki,
Nasuty, Pogorzel.

Dokumentacja tego projektu dla każdego obrębu, składa się z:
• rejestru gruntów,
• rejestru budynków,
• rejestru lokali,
• kartotek budynków,
• kartotek lokali,
• mapy ewidencyjnej,

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

  Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji EgiB Gmina Gołdap

Comments are closed.