Zasłużeni dla sportu – zapraszamy do składania wniosków

Informujemy, że starosta gołdapski planuje wystąpić do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o nadanie odznaki „Za zasługi dla Sportu” dla osób z terenu naszego powiatu szczególnie wyróżniających się w tej dziedzinie. W poprzednich latach odznaką „Za zasługi dla Sportu” uhonorowani zostali m.in.: Ewa Wasilewska, Bogusław Tomasz Jejer, Mariusz Józef Matławski, Marian Mioduszewski, Adam Kozłowski, Leszek Retel, Łukasz Tarasiewicz, Krzysztof Zdancewicz, Dawid Karniłowicz.

Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126) odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:
· wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
· publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
· prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
· wspieranie sportu.

Zgłoszenia osób proponowanych do odznaczenia prosimy doręczyć do 29 lutego 2016 r. do godz. 15:00 do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz na adres e-mailowy turystyka.sport@powiatgoldap.pl . Osobą do kontaktu jest Anna Podciborska, tel. (87) 615 44 07. Zgłoszenia mogą dokonywać kluby sportowe oraz osoby prywatne.
Zgłoszenie powinno zawierać:
· Dane osobowe:
Imiona i nazwisko
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie
· Informacja o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach
(podać rodzaj, stopień i rok przyznania)
państwowe:
resortowe, wyróżnienia i inne:
· Uzasadnienie wniosku
(osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została nadana; lata działalności w sporcie)
· Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu

 

Comments are closed.