Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego mających znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego regionu w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko – mazurskiego, w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań w konkursie to: 100 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 maja 2018 r. – należy składać oferty.

Link do ogłoszenia konkursowego:

http://bip.warmia.mazury.pl/912/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2018-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-zadan-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-majacych-znaczenie-dla-rozwoju-kapitalu-spolecznego-regionu-w-zakresie-dofinansowania-wkladu-wlasnego-do-projektow-finansowanych-z-funduszy-zewnetrznych-tj.-spoza-wojewodztwa-warminskomazurskiego-w-szczegolnosci-z-szeroko-rozumianego-zakresu-rozwoju-sektora-pozarzadowego-rozwoju-wolontariatu-i-rozwoju-aktywnosci-spolecznej-i-obywatelskiej-mlodziezy.html

Comments are closed.