XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM na lata 2014-2020

W dniach 9-10 grudnia w Worlinach odbyło się XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Powiat gołdapski reprezentował wicestarosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono m.in. kryteria wyboru projektów w ramach następujących osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020: „Kadry dla gospodarki”, „Efektywność energetyczna”, „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, „Regionalny rynek pracy” i „Włączenie społeczne” oraz zmiany Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińskiego – Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedstawiono również informację o realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i promocyjnych w 2019 roku oraz planowane działania  informacyjno-promocyjne na rok 2020.

 

 

Comments are closed.