XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM na lata 2014-2020

16 grudnia w Olsztynie odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Na posiedzeniu omówiono i zatwierdzono m.in. kryteria wyboru projektów w ramach następujących osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Regionalny Rynek Pracy oraz Włączenie społeczne. Przedstawiono również informację o realizacji Rocznego Planu działań informacyjno-promocyjnych na 2016 rok oraz planowanych działaniach na rok 2017.

Comments are closed.