Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu

I. W zakresie promocji powiatu:
1. kreowanie i określanie kierunków działań związanych z promocją powiatu gołdapskiego,
2. opracowywanie projektu budżetu w zakresie działalności wydziału,
3. rozliczanie i nadzór środków finansowych w zakresie promocji powiatu,
4. współdziałanie w zakresie promocji powiatu z komórkami organizacyjnymi Starostwa, organami administracji rządowej i samorządowej, związkami, zrzeszeniami i stowarzyszeniami, i innymi instytucjami,
5. projektowanie i uzgadnianie wzorów oraz zamawianie i realizacja materiałów promocyjnych,
6. prowadzenie magazynu i rejestru materiałów i wydawnictw promocyjnych,
7. planowanie i opracowywanie kalendarza imprez promujących powiat
8. organizowanie imprez kształtujących i promujących wizerunek powiatu gołdapskiego (dni otwartych, festiwali, festynów, targów, imprez wystawienniczych, charytatywnych),
9. promowanie powiatu w kraju i za granicą,
10. koordynowanie inicjatyw i podejmowanie działań w zakresie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, regionami i współpracy międzynarodowej w celu promocji Powiatu,
11. przygotowywanie i wdrażanie projektów pozainwestycyjnych związanych z promocją powiatu,
12. koordynowanie działań związanych z organizacją uroczystości powiatowych,
13. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z władzami Stowarzyszeń, Związków, w których zrzeszony jest samorząd powiatowy.
14. koordynowanie i inicjowanie kontaktów zagranicznych, wspólnych przedsięwzięć w ramach porozumień z partnerami zagranicznymi oraz realizacja działań wynikających z zawartych porozumień i umów,
15. Integracja społeczności powiatu gołdapskiego i podejmowanie działań na rzecz wspólnej identyfikacji mieszkańców z powiatem gołdapskim, identyfikacji wizualnej (logo, misja).
II. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Koordynowanie działań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
2. Inicjowanie kontaktów i współpracy przedsięwzięć z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacja projektów partnerskich, działań promocyjnych, działań integracyjnych sektora na terenie powiatu.
3. Opracowywanie programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz koordynowanie działań związanych z realizacją programu.
4. Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
5. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją organizacji, w tym współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS).
6. Kontrola i nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.
III. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
1. Realizowanie zadań w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego powiatu.
2. Promowanie i ułatwianie współpracy oraz wymiany doświadczeń wśród samorządów lokalnych o różnorodnych formach i strategii pomocy zagranicznej.
3. Organizowanie działań mających na celu udział w programach pomocowych oraz współpracę w tworzeniu do nich projektów.
4. Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
5. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi.
6. Opracowywanie i monitorowanie Strategii powiatu.
7. Nadzór nad czynnościami proceduralnymi (programowaniem) dotyczącymi wdrażania przez Zarząd Powiatu funduszy strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych.
8. Ewidencjonowanie wniosków o środki pomocowe składanych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
9. Prowadzenie monitoringu dystrybucji środków pomocowych na potrzeby jednostek powiatowych.
10. Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Promowanie Powiatu w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego.
12. Koordynowanie przygotowywanej przez wykonawców dokumentacji technicznej planowanych inwestycji.
13. Współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania, prowadzenia i rozliczania inwestycji powiatowych.
14. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez:
a) aktywne poszukiwanie źródeł finansowych poza budżetem Powiatu,
b) przygotowywanie wniosków grantowych,
c) przekazywanie informacji o źródłach finansowania zadań Powiatu,
d) współpraca z gminami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacja wspólnych przedsięwzięć,
e) gromadzenie danych i monitoring prac związanych z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych.
15. Prowadzenie monitoringu pojawiających się możliwości finansowania działań powiatu ze środków zewnętrznych.
IV. W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez:
a) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno – ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorców,
b) współpraca z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. .
2. Promowanie Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
V. W zakresie kontaktów z mediami i wizerunku powiatu:
1. opracowywanie, redagowanie i przygotowywanie informacji z wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele powiatu,
2. opracowywanie i przygotowywanie biuletynu informacyjnego powiatu gołdapskiego,
3. rozpowszechnianie w dostępnych mediach i środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych na temat działalności powiatu gołdapskiego,
4. koordynowanie działań w zakresie obejmowania honorowym patronatem przez Starostę,
5. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym i kulturowym Powiatu
6. prowadzenie kroniki powiatu,
7. gromadzenie i archiwizowanie publikacji i wydawnictw własnych oraz powstałych
z udziałem powiatu,
8. organizowanie kontaktów z mediami,
9. aktywne informowanie na temat działań powiatu i organizowanie konferencji prasowych,
10. wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowego rzecznika prasowego,
11. realizowanie zadań wynikających z przestrzegania prawa prasowego,
12. prowadzenie kampanii informacyjnych,
13. oprawa medialna imprez powiatowych,
14. obsługa informacyjna wydarzeń związanych z działalnością powiatu,
15. obsługa i administrowanie portalu www.egoturystyka.pl w zakresie informacji z powiatu gołdapskiego,
16. prowadzenie kalendarza rocznic, świąt branżowych, uroczystości związanych z życiem powiatu,
17. aktualizacja danych zawartych na BIP oraz na stronie internetowej starostwa w zakresie działalności swojego stanowiska.
VI. W zakresie kultury, turystyki i sportu:
1. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej w powiecie.
2. Planowanie i opracowywanie kalendarza imprez kulturowych,
3. Załatwianie i organizowanie spraw związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej.
4. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – finansowej.
5. Popularyzacja zabytków powiatu.
6. Współdziałanie z placówkami kulturalnymi w organizacji imprez artystycznych, rozrywkowych, uroczystości i świąt.
7. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
8. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i sportu.
9. Współorganizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.
10. Współpraca z organizacjami sportowymi na rzecz rozwoju sportu w powiecie.
11. Promowanie potencjału turystycznego powiatu.
12. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością młodzieżowych schronisk turystycznych.
13. Współpraca przy organizacji imprez turystycznych.