Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w EGO

Informujemy, że w okresie 7-13.01.2021 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do kolejnego projektu Powiatu Gołdapskiego „Moja działalność gospodarcza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021 r. planuje się udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 47 osób w stałej kwocie 23 050 zł oraz finansowego wsparcia pomostowego przez 10 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c. Udzielenie wsparcia finansowego będzie poprzedzone tygodniowym szkoleniem z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest kierowany do mieszkańców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego w wieku powyżej 30 roku życia, w głównej mierze bezrobotnych i biernych zawodowo. Ponadto zaplanowano również w projekcie udział:

osób ubogich pracujących, tj. takich, których dochody, przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. max 2 800 zł brutto),

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub umowach cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu (tj. max 3 360 zł brutto).

Regulamin projektu i formularz rekrutacyjny będą dostępne od połowy grudnia 2020 r. na stronie internetowej projektu http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/

Wszelkich szczegółowych informacji udziela telefonicznie:

Biuro Projektu

w Starostwie Powiatowym

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

W okresie naboru osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularze rekrutacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz dodatkowo w Biurach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku.

Comments are closed.