Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Gołdapski, dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Celem projektu jest zapobieganie oraz ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupiono i przekazano rodzinom zastępczym i wychowankom pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej (maseczki – 5070 szt., rękawiczki – 8450 szt., płyny do dezynfekcji – 338 l.) oraz 47 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania.

Wartość projektu to 156 365 zł:

– ze środków europejskich w kwocie 131 784 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,

– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 24 581 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.

Projekt  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin realizacji zadania: od 31.07.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

Comments are closed.