Wkrótce ruszą szkolenia dla uczestników projektu „Własna firma w EGO”

W Starostwie Powiatowym w Gołdapi podpisana została dziś umowa na przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu „Własna firma w EGO”. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES.

W ramach projektu „Własna firma w EGO” wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. Projekt realizowany jest od 1 lutego 2018r. do 31 sierpnia 2021r., a jego założeniem jest wzmocnienie systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w regionie EGO. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność firm, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Comments are closed.