Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gołdapi informuje,
że od 1 stycznia 2024 r. uległy zmianie przepisy w zakresie rejestracji pojazdów.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. Konieczność przerejestrowania pojazdów używanych obejmuje właścicieli prywatnych jak i dealerów.

Nowe przepisy, zobowiązują właściciela pojazdu do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu,
w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, będzie liczony od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Termin 30 dni na złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu dotyczy prywatnych właścicieli pojazdów używanych. W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu obowiązuje termin 90 dni, chyba że dokonają zbycia pojazdu przed upływem tego okresu.

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDU, W WYMAGANYM USTAWOWO TERMINIE:

  • ale nieprzekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł,
  • przekraczającym 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000 zł.

 

Należy pamiętać, że nadal na właścicielu pojazdu (osoba fizyczna i przedsiębiorca) zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, w terminie 30 dni, o:

  • zbyciu pojazdu;
  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł, bez względu na przekroczenie ilości dni.

Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Czynności tych można dokonać:

– drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, adres skrzynki: /spgoldap/SkrytkaESP  

– przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

Comments are closed.