Walne Zebranie „Łyna-Ława”

8 września 2015 r. w Bartoszycach odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2014 rok, tym samym udzielając Zarządowi absolutorium. Dokonano również wyboru władz Stowarzyszenia na czwartą kadencję 2015-2018. Przewodniczącym został starosta bartoszycki Wojciech Prokocki, z kolei starosta gołdapski Andrzej Ciołek został powołany w skład Zarządu Stowarzyszenia. Podczas Walnego Zebrania rozmawiano również na temat modernizacji i rozbudowy przejść granicznych na granicy polsko-rosyjskiej.
Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława” jest to polsko-rosyjskie zrzeszenie społeczności lokalnych. Celem zrzeszenia jest podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy samorządów, wspieranie przedsiębiorczości na obszarze jednostek samorządowych i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem Stowarzyszenia jest także wspólne rozwiązywanie problemów ekologicznych i z zakresu ochrony środowiska, promowanie dorobku kulturalnego narodów, ich spuścizny kulturowej oraz współczesnych osiągnięć kulturalnych i materialnych. Członkowie zrzeszenia podkreślają konieczność wzajemnego przybliżenia regionów i nawiązanie bliższych stosunków między nimi, integrowanie środowisk lokalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i odrębności.

[Not a valid template]

Comments are closed.