VI posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 21-22 stycznia 2016 r. w Olsztynie odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek zastępca członka Komitetu Monitorującego.
W ramach posiedzenia omówiono i poddano pod głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach następujących osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Efektywność energetyczna, Kultura i dziedzictwo, Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Infrastruktura transportowa. Wszystkie uchwały zostały podjęte. Posiedzenia obserwowali przedstawiciele komisji europejskiej włączając się do toczących się dyskusji.

komitet

Hisilicon Balong

Comments are closed.