Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)  przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

Zatem obowiązek ten jest konieczny także w przypadku podejmowania współpracy np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi  i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych oraz instytucjach kultury. Zgodnie z art. 23 ustawy dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości należy:

  • Założyć na stronie internetowej ms.gov.pl lub pod linkiem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/ konto użytkownika instytucjonalnego.
  • Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK).
  • Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona www.rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Comments are closed.