Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa – KONKURS OFERT

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich oraz tworzenia warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku o nazwie: „Tworzenie warunków ochrony i rozwoju owadów zapylających w społecznościach lokalnych na obszarach wiejskich województwa”, w następujących działaniach:

  • Działania edukacyjne w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających z możliwością zastosowania tradycyjnych form gospodarowania na obszarach wiejskich, m.in. poprzez prowadzenie spotkań i szkoleń związanych z edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi w zakresie wymiany doświadczeń, podnoszenia świadomości i działania na rzecz dobrostanu owadów zapylających oraz dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę poprzez m.in. nasadzenia roślin miododajnych, w tym rośliny stanowiących bogactwo genetyczne regionu zapylanych przez pszczoły oraz oddziaływania zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Warmii, Mazur i Powiśla

Oferty na realizację działań w zakresie zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl w terminie do 24 marca 2023 r. do godz. 15:30.

Dodatkowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

    Dariusz Sargalski – tel. (89) 521 92 78

    Tomasz Balicki     – tel. (89) 521 92 42

Link do konkursu:   https://bip.warmia.mazury.pl/2555/ogloszenie-otwartego-konkursu-oferty-na-realizacje-w-roku-2023-zadania-publicznego-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresie-zadania-tworzenie-warunkow-ochrony-i-rozwoju-owadow-zapylajacych-w-spolecznosciach-lokalnych-na-obszarach-wiejskich-wojewodztwa.html

Comments are closed.