Tarcza antykryzysowa w powiecie gołdapskim

Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do dnia 31.08.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 6 832 694,50 zł na następujące formy wparcia:

I. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej

1) liczba wypłaconych pożyczek: 780;

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3 893 255,00 zł.

II. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 116;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 719;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 2 387 761,83 zł.

III. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 2;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 6;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 21 797,67 zł.

IV. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 115;

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 529 880,00 zł.

Comments are closed.