Tarcza antykryzysowa w powiecie gołdapskim

Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do dnia 31.07.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 6 127 151,40 zł na następujące formy wparcia:

I Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej

1) liczba wypłaconych pożyczek: 777

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3 882 100,00 zł

II Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 98

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 545

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 1 774 753,73 zł

III Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 2

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 6

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 21 797,67 zł

IV Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 101

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 448 500,00 zł

Comments are closed.