Tarcza antykryzysowa w powiecie gołdapskim

Informacja na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorcom przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)– stan na 25 maja 2020 r

I art. 15 zzd cyt. ustawy

– pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (nabór ciągły)

1) data ogłoszenia naboru na stronie internetowej Urzędu: 01.04.2020 r.

2) liczba złożonych wniosków: 826

3) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 733

4) liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 85

5) liczba wypłaconych pożyczek: 733

6) kwota wypłaconych pożyczek: 3 665 000 zł

II art. 15 zzb cyt. ustawy

– dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (nabory 14-dniowe)

1) data ogłoszenia naboru na stronie internetowej Urzędu: 14.04.2020 r., 29.04.2020 r., 14.05.2020 r.

2) liczba złożonych wniosków: 60

3) liczba zatrudnionych ujęta w złożonych wnioskach: 337

4) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 53

5) liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 5

6) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 53

7) liczba zatrudnionych ujętych w dofinansowanych wnioskach: 303

8) kwota wypłaconych dofinansowań: 456 431,94 zł

III art. 15 zze cyt. ustawy

– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (nabory 14-dniowe)

1) data ogłoszenia naboru na stronie internetowej Urzędu: 14.04.2020 r., 29.04.2020 r., 14.05.2020 r.

2) liczba złożonych wniosków: 3

3) liczba zatrudnionych ujęta w złożonych wnioskach: 7

4) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 2

5) liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 1

6) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 2

7) liczba zatrudnionych ujętych w dofinansowanych wnioskach: 6

8) kwota wypłaconych dofinansowań: 7 265,89 zł

IV art. 15 zzc cyt. ustawy

– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników (nabory 14-dniowe)

1) data ogłoszenia naboru na stronie internetowej Urzędu: 14.04.2020 r., 29.04.2020 r., 14.05.2020 r.

2) liczba złożonych wniosków: 83

3) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 64

4) liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 14

5) liczba wypłaconych dofinansowań: 64

6) kwota wypłaconych dofinansowań: 160 940 zł

Comments are closed.