Komentarz w sprawie „sprzedaży” szpitala

W związku z pojawiającymi się komentarzami i zapytaniami mieszkańców powiatu gołdapskiego, Zarząd Powiatu w Gołdapi pozwala sobie sprostować mylną opinię na temat rzekomej próby sprzedaży szpitala.

W 2012 r. została podjęta przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwała kierunkowa określająca dalsze priorytety działania dla  SP ZOZ. Rada postanowiła wtedy dokonać przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został przekształcony w spółkę prawa handlowego (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) zgodnie z obowiązującą Ustawą o działalności leczniczej, by zapewniać mieszkańcom odpowiednią jakość świadczeń medycznych, ale również odpowiedni komfort hospitalizacji.

Rada Powiatu w Gołdapi podejmując uchwałę Nr XVII/111/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia kierunku działań w zakresie dalszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi, przyjęła, iż jednym z kierunków miało być pozyskanie inwestora strategicznego, który wybuduje w nowej lokalizacji nowy obiekt szpitalny i przejmie wykonywanie usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego. Koszt budowy nowego szpitala w Gołdapi oszacowano na kwotę ok. 70 mln zł, co z biegiem czasu okazało się kwotą nieosiągalną bez współpracy z sektorem prywatnym. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu w Gołdapi:

http://bip.powiatgoldap.pl/akty/215/w-sprawie-okreslenia-kierunku-dzialan-w-zakresie-dalszego-funkcjonowania-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-goldapi.html

Niemożność pozyskania inwestora strategicznego do wykonania zadania określonego w uchwale kierunkowej, mimo starań i licznych spotkań z potencjalnymi kontrahentami, brak możliwości finansowania budowy szpitala ze środków zewnętrznych, sprawił, iż kilka lat po przekształceniu i ocenie funkcjonowania spółki w nowej strukturze zapadła decyzja o wyznaczeniu przez Radę Powiatu nowych priorytetów dla jednostki:

http://bip.powiatgoldap.pl/akty/627/w-sprawie-okreslenia-kierunku-dzialan-w-zakresie-dalszego-funkcjonowania-goldmedica-sp-z-o.o..html

Nowymi zamierzeniami dla spółki stały się:

1)      wybór zewnętrznego operatora medycznego.

2)      ograniczenie działalności spółki GoldMedica sp. z o.o.

3)      przeniesienie przez spółkę kontraktu z NFZ na wybranego Operatora lub jego spółkę zależną powołaną w celu prowadzenia szpitala w Gołdapi.

4)      zobowiązanie Operatora do kontynuowania działalności leczniczej w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

5)      powierzenie Operatorowi nieruchomości i ruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności w drodze długoletniej dzierżawy  lub ustanowionego na 30 lat prawa ich użytkowania wraz z obowiązkiem ich utrzymania w należytym stanie.

6)      zawarcie umowy udostępniającej nieruchomości, zobowiązującej do określonego z nich korzystania oraz przewidującej cesję kontraktu.

Organ założycielski został zmuszony do podjęcia konkretnych działań na rzecz pozyskania operatora medycznego i rozszerzenia koncepcji o wariant powierzenia partnerowi majątku aktualnie wykorzystywanego przez spółkę. Zgodnie z wolą Rady Powiatu wybór operatora miał pozwolić na większą elastyczność w kształtowaniu udziału finansowego i możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci środków finansowych oraz inne rozkładanie się  podziału ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy. Powyższa formuła organizacyjno – prawna miała umożliwić przede wszystkim powierzenie kompleksowej realizacji wyspecjalizowanym podmiotom dysponującym odpowiednimi środkami organizacyjnymi, wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami dotyczącymi utrzymania obiektów świadczących usługi medyczne.

Zarząd Powiatu wykonał zapisy w/w uchwały. W dniu 21 maja 2015 r. została podjęta uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór operatora zarządzającego GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi.

http://bip.powiatgoldap.pl/akty/632/w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-wybor-operatora-zarzadzajacego-goldmedica-spolka-z-o.o.-w-goldapi.html

Do rozpatrzenia ewentualnych ofert powołana została również komisja konkursowa:

http://bip.powiatgoldap.pl/akty/633/w-sprawie-powolania-komisji-do-przeprowadzenia-konkursu-ofert-na-wybor-operatora-zarzadzajacego-goldmedica-spolka-z-o.o.-w-goldapi.html

19 stycznia 2016 r. zakończył się I etap postępowania konkursowego. Jedynym oferentem była Grupa Nowy Szpital, która po ocenie formalnej dokumentacji została zakwalifikowana do II etapu konkursu – negocjacji warunków współpracy. Firma przedłożyła projekty umów o współpracy oraz dzierżawy nieruchomości powiatu gołdapskiego użyczonych na działalność leczniczą. Mimo licznych rozmów nie udało się wynegocjować warunków korzystnych dla samorządu. W związku z powyższym uchylono uchwałę kierunkową dla GoldMedica sp. z o.o.:

http://bip.powiatgoldap.pl/akty/1019/w-sprawie-uchylenia-uchwaly-nr-ix-38-2015-rady-powiatu-w-goldapi-z-dnia-29-kwietnia-2015-r.-w-sprawie-okreslenia-kierunku-dzialan-w-zakresie-dalszego-funkcjonowania-goldmedica-sp.-z-o.o..html

Tym samy procedura konkursowa została zakończona.

Przedłożona Państwu powyżej procedura jest czytelną informacją o działaniach podjętych przez Zarząd Powiatu w Gołdapi, dokonanych zgodnie z wolą Rady Powiatu. Intencją organu wykonawczego jak zawsze było dobro pacjenta. Koncepcja powierzenia operatorstwa podmiotowi zewnętrznemu opierać się miała na zwiększeniu kosztów na leczenie mieszkańców powiatu i ograniczeniu wydatków na administrację i obsługę kontraktu NFZ. Jakość usług świadczonych przez GoldMedica jest priorytetem każdej, następującej kadencji, dlatego głośno sprzeciwiamy się nieprawdziwym opiniom i komentarzom na temat sprzedaży spółki, wynikającym z powierzchownej wiedzy na ten temat i tym samym dyskredytującym pracę wielu osób zaangażowanych w sprawy szpitala.

                                                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Gołdapi

                                                                                                                            Andrzej Ciołek

 

Comments are closed.