Spotkanie dotyczące RPO WiM 2014-2020

29 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Marszałek województwa warmińsko – mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek przywitali gości i otworzyli spotkanie.

Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych jako zainteresowani aplikowaniem o środki z RPO WiM 2014-2020 byli głównymi uczestnikami spotkania. Zaproszeni prelegenci przedstawili główne założenia realizacji RPO WiM 2014-2020 w kontekście możliwości aplikowania o środki.

Poszczególne punkty programu dotyczące m.in. środków dla przedsiębiorców, aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także harmonogram naborów w 2018 r. omówili Barbara Bąkowska – prezes Stowarzyszenia “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Joanna Kruszewska-Papuszka, dyrektor Wydziału Wdrażania Programów Unijnych Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Dorota Solnicka- Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Kinga Krupińska- Kierownik Biura Koordynacji Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023