Projekt pilotażowy „Mam wybór – kurs na przyszłość”

Rozpoczęła się realizacja projektu pilotażowego pod nazwą: „Mam wybór – kurs na przyszłość”. Jego wykonawcą jest Powiat Gołdapski a realizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi.

Projekt jest sfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 91 440,00 zł.

Cel projektu:
Przygotowanie 20-osobowej grupy młodzieży w wieku od 16. roku życia – uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu gołdapskiego – do wyboru własnej ścieżki zawodowej.

Podmioty uczestniczące w projekcie:

 1. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi (LO),
 2. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi (ZSZ),
 3. Pracodawcy z powiatu gołdapskiego.

Opis projektu:

 1. Projekt kierowany jest do 10 uczniów LO oraz 10 uczniów uczęszczających do ZSZ w Gołdapi, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie od 21 do 25 marca 2022 r. W tym terminie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi, przy ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, będą przyjmowane zgłoszenia chętnych.
 3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest uczęszczanie co najmniej do drugiej, a maksymalnie do przedostatniej klasy LO lub ZSZ, przy czym pierwszeństwo będą mieli uczniowie przedostatniej klasy.
 4. W przypadku dużej ilości chętnych, przekraczającej limit miejsc, dodatkowym kryterium rekrutacyjnym będzie:
  1. ogólny wskaźnik frekwencji za I półrocze roku szkolnego 2021/2022,
  2. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, osiągnięta za I półrocze roku szkolnego 2021/2022.
 5. Uczestnicy projektu (20 osób) zostaną zarejestrowani w PUP jako poszukujący pracy. Podczas tego etapu, w przypadku osób niepełnoletnich, konieczna będzie obecność rodzica lub prawnego opiekuna, który będzie musiał wyrazić pisemną zgodę na rejestrację.
 6. Każdemu uczestnikowi, na czas trwania pilotażu, zostanie przydzielony doradca klienta (pracownik PUP), do którego uczniowie będą mogli zwrócić się o pomoc i wsparcie w każdej sprawie dotyczącej udziału w projekcie.
 7. W okresie maj-czerwiec 2022 r. odbędą się:
  1. spotkanie informacyjne dla uczestników projektu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,
  2. indywidualne rozmowy doradców zawodowych z uczniami,  w celu poznania ich predyspozycji zawodowych,
  3. grupowe warsztaty poznania siebie, przeprowadzone przez doradców zawodowych w siedzibie PUP, które pozwolą przeanalizować i odkryć potencjał zawodowy uczniów, a także zdobyć informacje na temat właściwych i oczekiwanych zachowań w pracy.
  4. indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcami zawodowymi w celu podsumowania wiedzy uzyskanej podczas warsztatów, interpretacji testów samopoznania, określenia kierunku rozwoju zawodowego oraz wyboru zawodu do odbycia praktyki.
 8. Kolejnym etapem będą 4-tygodniowe praktyki w zawodzie wybranym przez uczestnika, trwające po 5 godzin dziennie, zorganizowane w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień 2022 r.).
 9. Każdy uczestnik projektu będzie miał wyznaczonego opiekuna w miejscu odbywania praktyk.
 10. Po odbyciu praktyk uczestnik projektu otrzyma stypendium w wysokości 1 489,00 zł brutto.
 11. Projekt przewiduje pokrycie kosztów dojazdu na spotkania, warsztaty oraz praktyki w wysokości 10,00 zł na dojazd w jedną stronę dla jednego ucznia mieszkającego poza miejscem odbywania warsztatów lub praktyk.

Więcej informacji i aktualności na temat projektu na stronie PUP w Gołdapi: https://goldap.praca.gov.pl/-/17208126-projekt-pilotazowy-mam-wybor-kurs-na-przyszlosc-

 

REKRUTACJA
21-25 MARZEC 2022
(87) 615-03-95 wew. 105, wew. 107
Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap
https://goldap.praca.gov.pl/
W RAMACH PROJEKTU:
MAM WYBÓR-KURSNA PRZYSZŁOŚĆ
Masz ukończone 16 lat?
Jesteś uczniem gołdapskiejszkoły ponadpodstawowej?(oprócz ostatniej klasy)
Chcesz
zarobić na swojewydatki?
TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE!
Warsztaty z doradcązawodowym
4-tygodniowe praktyki
w wybranym przezCiebie
zawodzie
Stypendium 1489 zł
SZCZEGÓŁY U REALIZATORA PROJEKTU
Projekt pilotażowy

Comments are closed.