Program wyrównywania różnic między regionami III

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)      obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)      obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1)                 obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)                 obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)                 obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  1. a) 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. b) 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. c) 000,00 zł dla autobusów;

4)                 obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5)                 obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)                 w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w obszarach B, C, D, F i G programu w terminie do 15 lutego 2017 roku, a następnie weryfikowane i składane w formie wystąpienia do PFRON w Olsztynie.

Natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2017 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3426,quotProgram-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-IIIquot-w-2017-roku.html

Comments are closed.