”Program wyrównywania różnic między regionami III” 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

  1. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

1)      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3)      obszar D – likwidacja barier transportowych;

4)      obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5)      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6)      obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

  1. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

1)                 obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2)                 obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3)                 obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4)                 obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5)                 obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6)                 w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w obszarach B, C, D, F i G programu w terminie do 9 lutego 2018 roku, a następnie weryfikowane i składane do PFRON w Olsztynie.

Natomiast wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wszystkie informacje dotyczące Programu oraz wzory dokumentów znajdują się stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2018-roku/

Prosimy o wstępną informację do 17.11.2017 r. o planach wzięcia udziału w programie. Osoba do kontaktu: Anna Podciborska, tel. 87/615 44 04.

Comments are closed.