Prace obserwacyjno-pomiarowe w lasach

Minister Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów, stanowiącego element Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms .
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.
W związku z powyższym uprasza się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów i dokonanie obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Comments are closed.