Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi na seminarium w Warszawie

W dniach 24-25 października br. w Warszawie odbyło się seminarium pn. „Pośrednictwo pracy 2017 – nowości i doświadczenia”. Organizatorem spotkania był Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a głównymi uczestnikami – pośrednicy pracy pełniący funkcję doradcy klienta z 80 powiatowych urzędów  pracy całego kraju. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi był reprezentowany przez dyrektora Wojciecha Hołdyńskiego. Został on poproszony obok 5 innych urzędów pracy o zaprezentowanie tzw. „dobrych praktyk”. Do przedstawienia swoich dokonań ministerstwo zaprosiło przedstawicieli 6 powiatowych urzędów pracy, których doświadczenia znalazły w się w Zeszycie Metodycznym Pośrednika Pracy Nr 7(16) corocznie publikowanym przez MRPiPS. Wśród nich znalazł się również Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. 

Dyrektor zaprezentował zebranym  doświadczenia PUP w Gołdapi na przestrzeni kilku ostatnich lat. Swoją prezentację pt. „Stawiamy na jakość” oparł na słowach amerykańskiego ekonomisty Kena Blancharda: „Obsługa klienta nie powinna być tylko działem. Obsługa klienta jest zadaniem wszystkich pracowników”. Uwypuklił misję organizacji, która uwzględnia szybkie, wszechstronne i profesjonalne załatwianie spraw należących do kompetencji urzędu. Opisał jak zmieniała się sytuacja na lokalnym rynku pracy od momentu powstania Powiatu Gołdapskiego, kiedy stopa bezrobocia była najwyższą w województwie i należała do najwyższych w kraju. Pan Hołdyński przedstawił działania, które były poczynione przez lokalne samorządy, także we współpracy z PUP w Gołdapi w celu poprawy tej sytuacji. Zwrócił także uwagę na pozyskane w maksymalnej wysokości środki Funduszu Pracy (275 tys. zł) na tworzenie centrów aktywizacji zawodowej, które zostały przeznaczone na rozbudowę siedziby urzędu o dodatkowe piętro. W swojej prezentacji przedstawił wnioski wynikające z przeprowadzonych samodzielnie badań satysfakcji klientów: osób bezrobotnych i pracodawców. Część „dobrych praktyk” wiązała się także z wykorzystywaniem przygranicznego położenia powiatu. To położenie ułatwia kontakty i umożliwia odwiedziny urzędu przez grupy pochodzące z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Na zakończenie prezentacji dyrektor poszczycił się faktem zdobycia w 214 r.  – jako pierwszy i do tej pory jeden z dwóch  urzędów pracy w województwie – statuetki za doskonałość zarządzania w kategorii „Organizacje publiczne” – najwyższego lauru Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości.  Podkreślił, że dało to  przekonanie o właściwie obranym kierunku działań bezpośrednio związanych z obsługą klienta. Zachęcał również inne powiatowe urzędy pracy w kraju do brania udziału w regionalnych konkursach jakości, z uwagi na poziom świadczonych przez nie usług.

Seminarium umożliwiło wymianę doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych przez powiatowe urzędy pracy. „Według mojej opinii wszyscy uczestnicy seminarium odnieśli wrażenie o celowości takich spotkań i wrócili bogatsi o nowe rozwiązania, które można będzie zastosować  w swoich urzędach” – powiedział dyrektor PUP w Gołdapi.

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

 

Comments are closed.