Powiat Gołdapski przystąpił w 2022 roku do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cele i adresaci programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami są:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym lub równoważne.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin zegarowych miesięcznie. Uczestnik Programu nie ponosi żadnej odpłatności.

W ramach w/w Programu planuje się objęcie wsparciem asystenta 4 dzieci oraz 7 osób dorosłych.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z usług asystenta, lub ich opiekunowie zobowiązani są złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi niżej załączone dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług:

  1. Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia uczestnika
  2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  3. Deklarację uczestnika
  4. Klauzulę informacyjną w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Comments are closed.