XXXVIII (38) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXXVIII (38) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 27 maja 2021 roku o godz. 13.00 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku,
  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
  3. zmian budżetu powiatu na rok 2021.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Wolne wnioski.
 14. Głos wolny.
 15. Zamknięcie obrad.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

    

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gołdap

Alicja Anna Iwaniuk