XXXVIII (38) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXVIII (38) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIV (34), XXXIV (35), XXXVI (36), XXXVII (37) posiedzenia Zarząd Powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Gołdapskim w roku 2019 – referuje Sekretarz Powiatu Gołdapskiego.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO Ełk-Gołdap-Olecko – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu,
  2. zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za IV kwartał 2019 roku – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. powołania Komisji Konkursowej działającej w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
   ust 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2020 – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna
Wardziejewska