XXXVII (37) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXVII (37) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 10 stycznia 2020 roku o godz. 09.00
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w roku 2020 – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gołdapski – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat gołdapski w 2019r. – referuje Główny specjalista ds. edukacji.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2020 r. – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego, których realizację w roku 2020 wspiera Powiat Gołdapski – referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Starosta Gołdapski

 Marzanna Marianna
Wardziejewska