XXXVI (36) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XXXVI (36) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV (35) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przyjęcie informacji o stanie i strukturze bezrobocia oraz formach przeciwdziałania bezrobociu w I półroczu 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – referuje Skarbnik Powiatu.
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku – referuje Dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  3. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Wolności ( droga powiatowa nr 4851N) z ulicą Krzywą (droga powiatowa nr 4814N) w Gołdapi” – referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,
  4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodnicząca Komisja
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski