XXXV (35) posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej

Zapraszam na XXXV (35) posiedzenie
Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1 w sali nr 2
w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 13.00

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII (33) i XXXIV (34) posiedzenia Komisji Stałej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 – referuje Starosta Gołdapski.
 5. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2020 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok – referuje Skarbnik Powiatu,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – referuje Starosta Gołdapski,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  7. wystąpienie komisji stałej, dyskusja – referują Przewodniczący Komisji Stałej Rady Powiatu,
 6. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok- referuje Starosta Gołdapski,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – referuje Starosta Gołdapski,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 – referuje Skarbnik Powiatu,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2021 – referuje Skarbnik Powiatu,
  5. przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2021 – referuje Sekretarz Powiatu.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne wnioski.
 9. Wnioski Komisji.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Komisji
Planowania, Budżetu, Finansów,
Promocji Powiatu, Gospodarki,
Ochrony Środowiska, Zdrowia,
Oświaty i Polityki Społecznej

Marek Kuskowski