XXXIX (39) Sesja Rady Powiatu w Gołdapi

Zapraszam na XXXIX (39) Sesję Rady Powiatu w Gołdapi, która odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 1300 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 2.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV (34), XXXV (35), XXXVI (36), XXXVII (37), XXXVIII (38) Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji Stałej Rady.
 7. Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 oraz debata.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi wotum zaufania.
 9. Przygotowanie do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gołdapi za 2020 rok:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  2. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu w Gołdapi z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,
  3. zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Gołdapskiego,
  4. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi o udzieleniu absolutorium,
  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi,
  7. wystąpienia komisji stałych, dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gołdapskiego za 2020 rok,
  2. udzielenia Zarządowi Powiatu w Gołdapi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
  4. zmian budżetu powiatu w roku 2021,
  5. przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027 ,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gołdapskiego,
  7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2021.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Zapytania Radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
 15. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Wolne wnioski.
 18. Głos wolny.
 19. Zamknięcie obrad.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału  w pracach organów powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk