XXXII (32) posiedzenie Zarządu Powiatu w Gołdapi

Proponowany porządek obrad XXXII (32) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi
w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 0800
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, ul. Krótka 1, sala nr 4.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z XXX (30), XXXI (31) posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Przedstawienie informacji o wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontach na drogach powiatowych w roku 2019 oraz informacji dotyczących przygotowania do sezonu zimowego referuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 4. Przedstawienie informacji o remontach i inwestycjach przeprowadzonych w roku 2019 na obiektach będących w zasobie Powiatu Gołdapskiego oraz o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w porównaniu do roku poprzedniego – referują:

      – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi,

     – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi, 

     – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi,

     – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 1. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
  1. rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności w Powiecie Gołdapskim i jego jednostkach organizacyjnych – referuje Skarbnik Powiatu,
  2. powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym „Otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gołdapskiego w 2020.”- referuje Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju.
 2. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2019 roku – referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi,
  2. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego na 2020 rok – referuje Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska,
  3. ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  4. ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gołdapskiego w 2020 r. – referuje Specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej,
  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2019–2034 referuje Skarbnik Powiatu,
  6. zmian budżetu powiatu w roku 2019- referuje Skarbnik Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.                                                                    

 

wz. Starosty

Andrzej Ciołek
Wicestarosta